Ochrana osobných údajov

Spoločnosť ZDRAVIE Z PECE, s.r.o., Elektrárenská 1 831 04  Bratislava, IČO 46 969 837, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 86399/B (ďalej len „Spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb ako prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) v ich platnom znení.
 

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.zdraviezpece.sk (ďalej len „Internetová stránka“) je Spoločnosť. Spoločnosť je súčasne prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia GDPR a Zákona, ktorý spracúva Vaše osobné údaje.

2.  Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a e-mailová adresa, ktoré uvádzate pri objednaní tovaru prostredníctvom našej Internetovej stránky, spolu s platobnými údajmi, spracúvame na účely plnenia práv a povinností z kúpnej zmluvy, vrátane vybavenia prípadnej reklamácie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy). Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane trvania záručnej doby.

3. Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa doručenia a platobné údaje, spracúvame súčasne na účely účtovnej a daňovej evidencie, a to na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa). Vaše osobné údaje spracúvame po dobu, ktorá vyplýva z osobitných právnych predpisov (z účtovnej a daňovej oblasti).

4. Vaše osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa, ktorú uvádzate pri objednaní tovaru prostredníctvom našej Internetovej stránky, spracúvame na účely priameho marketingu, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Tieto osobné údaje spracúvame po dobu trvania oprávneného záujmu.

5. Pri prehliadaní našej Internetovej stránky, bez ohľadu na to, či využívate služby e-shopu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu cookies, IP adresa, operačný systém, typ prehliadača, dátum a čas prístupu, na štatistické účely, a to základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR (spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Tieto osobné údaje sú anonymizované a spracúvame ich po dobu trvania oprávneného záujmu.

6. Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré Spoločnosť nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu sprístupnené nasledovným kategóriám príjemcov: pošta/kuriérske spoločnosti, účtovné organizácie, servisné organizácie a organizácie poskytujúce služby (IT, správa systému), poskytovatelia platforiem ako Google Analytics.

7. Poučenie o právach dotknutej osoby:

    • Ako dotknutá osoba máte právo získať od Spoločnosti ako prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie a) o účele spracúvania; b) kategórii spracúvaných osobných údajov; c) príjemcoch alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcoch v tretích krajinách alebo o medzinárodných organizáciách; d) ak je to možné, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia; e) o existencii práva požadovať od Spoločnosti ako prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať proti takémuto spracúvaniu osobných údajov; f) o práve podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a ods. 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. Ak sa Vaše osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, máte ako dotknutá osoba právo byť informovaní o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia GDPR týkajúcich sa prenosu.

 

    • Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Spoločnosť ako prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 

  • Ako dotknutá osoba máte právo dosiahnuť u Spoločnosť ako prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, pričom Spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu osobné údaje vymazať, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov; c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia GDPR; d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha; f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia GDPR.


Ak Spoločnosť Vaše osobné údaje zverejnila a je povinná ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že ako dotknutá osoba ich žiadate, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Uvedené právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) nemáte, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné: a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia GDPR, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia GDPR; d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia GDPR, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia GDPR znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných údajov; alebo e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 

  • Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Spoločnosť ako prevádzkovateľ obmedzila spracúvanie osobných údajov, ak: a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.


Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu.
Ako dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, je Vás Spoločnosť ako prevádzkovateľ povinná informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.
 

  • Ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Spoločnosti ako prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, bez toho, aby sme Vám bránili, ak: a) sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia GDPR alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia GDPR , alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi máte, pokiaľ je to technicky možné.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 

  • Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 

  • Ako dotknutá osoba máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; b) povolené právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
  • Ako dotknutá osoba máte pri podozrení, že Vaše osobné údaje sú spracúvané neoprávnene, právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27 (www.dataprotection.gov.sk).